Jihočeský venkov, z.s.

PodKletí je regionem mimořádně přírodně cenným. Kromě největšího a nejznámějšího chráněného území, kterým je CHKO Blanský les, navazuje na severu regionu Chráněná krajinná památková zóna Chelčicko-Lomecko, připravuje se chráněná krajinná památková zóna Netolická obora a památkový ústav uvažuje o chránění krajiny i tzv. Čertyňska u Zlaté Koruny. Na západě pak navazuje CHKO Šumava a velmi cenné je i území Vojenského výcvikového prostoru Boletice.  Celkem se v naší turistické oblasti se nachází 39 chráněných přírodních památek, z toho 3 národní přírodní rezervace a 13 přírodních rezervací. 

Chráněné lokality a rezervace

přírodní zajímavosti

CHKO Blanský les
Jedna z nejmladších a nejmenších CHKO v Čechách. Chráněná krajinná oblast zde byla zřízena vyhláškou Ministerstva kultury v roce 1989. Zaujímá plochu 212,35 km2 a patří do ní přírodně nejcennější části regionu. Jak uvádí Správa CHKO: „jde o dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s harmonicky vyváženým přírodním prostředím, které není příliš narušeno negativními vlivy lidské činnosti.“
Koubovský rybník, přírodní památka
Koubovský rybník je přírodní památka na Vadkovském potoce. Leží 530 - 536 m n. m., o rozloze 3,3089 ha.  Vyhlášena byla v roce 1988. Důvodem ochrany je rybník s litorálními rákosinami a bohatou submerzní vegetací a slatinná louka se zachovalými rašelinnými společenstvy s bohatým druhovým složením význačných rostlin. Rozmnožují se tu početné populace obojživelníků, žijí zde některé ohrožené druhy mokřadního hmyzu, hnízdí vodní a mokřadní ptactvo.
Zdroj Wikipedia
Mokřiny u Vomáčků  - přírodní rezervace na Zbudovských blatech
Mokřiny u Vomáčků jsou přírodní rezervace v Českobudějovické pánvi, cca1 km severozápadně od města Zlivi. Rezervace zahrnuje nivu Bezdrevského potoka (Soudného) nad severozápadní částí Zlivského rybníka. Rozkládá se na ploše 61,46 ha. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991. Území je evidováno jako jedna z možných lokalit pro případné rozšíření seznamu evropsky významných lokalit v rámci Natura 2000.
 Holubovské hadce - přírodní rezervace
Přírodní rezervace Holubovské hadce je součástí CHKO Blanský les a nachází se v údolí Křemežského potoka mezi obcí Holubov a Vltavou v 455 – 501 m n. m. Výměra rezervace je 15,68 ha. Byla vyhlášena v roce 1972 k ochraně komplexu reliktních hadcových borů a vegetace skalních štěrbin hadcových substrátů. Horninový podklad tvoří částečně serpentinizovaná ultrabazika (hadce).
Národní přírodní památka Blanice
Národní přírodní památka Blanice byla vyhlášena v roce 1989 a rozšířena v roce 1992. Nachází se na horním toku řeky Blanice mezi osadami Blažejovice a Arnoštov, na ploše 295 ha Ochranné pásmo o rozloze 5962 ha zahrnuje téměř celou pramennou oblast řeky a přítoků. Chráněné území leží v nadmořské výšce 744 – 900 m a je součástí chráněné krajinné oblasti a evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Boletice. Důvodem ochrany je zde největší středoevropská populace perlorodky říční (Margaritana margaritifera) i dalších druhů živočichů a rostlin.
Kalamadra  - přírodní památka
Kalamandra je přírodní památka v CHKO Blanský les, o rozloze 2,25 ha. Vyhlášena byla v roce 1990. Nachází se asi 250 m severozápadně od Dobrkovského mlýna u osady Staré Dobrkovice, části obce Kájov, v nadmořské výšce 515-545 m. Důvodem ochrany je ochrana zbytku teplomilných společenstev na krystalických vápencích na skalnaté stráni na levém svahu údolí potoka Polečnice. Vápencová stráň je porostlá teplomilnými křovinnými porosty s prvky dubohabřin a teplomilnou vápnomilnou nelesní vegetací a květenou, s ohroženými druhy rostlin a živočichů.
Horní Luka - přírodní památka
Horní luka je přírodní památka v CHKO Blanský les, vyhlášená v roce 1997. Nachází se západně od obce Holubov v nadmořské výšce 634 – 686 m, má výměru 6,41 ha. Důvodem ochrany, jsou vlhké podhorské louky s prameništi a bohatá, významná květena na svazích Kletě v centru granulitového masívu. Vyskytují se zde rostliny například prstnatec listnatý, řebříček obecný, psiniček tenký, kostřava červená, trojštět žlutavý atd. V oblasti památky se nachází lyžařský vlek.
Meandry Chvalšinského potoka
Meandry Chvalšinského potoka je přírodní památka v CHKO Blanský les. Vyhlášena v roce 2001, o výměře 5,2329 ha, v nadmořské výšce 534−538 m.  Nachází se podél Chvalšinského potoka mezi osadou Křenov u Kájova (u mostku) proti proudu až k mostu přes silnici Český Krumlov - Chvalšiny, před parkem Červený Dvůr. Předmětem ochrany je přirozený, meandrujícího tok Chvalšinského potoka s břehovou vegetací a vlhkými pcháčovými a ostřicovými loukami. Významný je výskyt mihule potoční a vranky obecné.  
Dobročkovské hadce - přírodní památka
Dobročkovské hadce jsou přírodní památka o rozloze 16,1514 ha u osady Dobročkov poblíž obce Ktiš. Vyhlášena byla v roce 1992. Nacházejí se podél Křemžského potoka (nazývaného zde také jako Dobročkovský potok), v nadmořské výšce 620 – 670 m.

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři