Jihočeský venkov, z.s.

Poradna

V naší Poradně přinášime základní informace a doporučení pro obce ve vztahu k podnikání v cestovním ruchu. 

Prostřednictvím naší e-aplikace nabízíme obcím a městům možnost administrace výběru místních poplatků z pobytu online s podrobnou evidencí a inkasem již s měsíčním vyúčtováním.

 

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku z pobytu (vydal odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra) - ke stažení zde.

Metodický materiál k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku z pobytu (vydal odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra) - ke stažení zde, tento materiál popisuje právní stav k 1. lednu 2020.

Platné znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením změn a doplnění k 1. lednu 2020 - ke stažení zde.

S účinností od 1. ledna 2020 dochází k výrazným změnám zákona č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace zákona znamená nutnost obsahových změn stávajících obecně závazných vyhlášek (OZV), v některých případech i jejich úplné zrušení.

Dovolujeme si pro Vás shrnout ty nejpodstatnější změny:

  • Novela zavádí jako povinného z místního poplatku osobu přihlášenou v obci, u poplatku z pobytu osobu nepřihlášenou. Přihlášení fyzické osoby pak podle § 16c novelizace zahrnuje širší okruh povinných osob než jen trvale přihlášené osoby či osoby hlášené k pobytu.
  • Novela pracuje s pojmem správce poplatku, místo „obecní úřad“, nicméně § 15 jasně definuje jako správce poplatku právě obecní úřad.
  • Zrušení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity a jejich nahrazení místním poplatkem z pobytu.

Poplatek z pobytu – předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Je zaměřen na krátkodobé turistické či rekreační pobyty, a odvést ho je povinen i ten, kdo např. umožňuje za úplatu stanování na své zahradě, či
pronajímá svůj byt např. přes Airbnb. Stejně jako u rušícího se poplatku z ubytovací kapacity a u poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek odvádí za poplatníka plátce – tj. ten kdo poskytuje ubytování. Přetrvává i povinnost vedení evidenční knihy. Stanovení sazby poplatku, lhůty pro podání ohlášení vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti a stanovení splatnosti poplatku jsou povinnými náležitostmi OZV. Poplatek se platí za každý započatý den pobytu s výjimkou dne, kdy pobyt v místě začíná. Výše sazby nesmí překročit částku 21 Kč za den pro rok 2020 a od roku 2021 částku 50 Kč za den. Zvolenou výši sazby obec nemusí ve vyhlášce zdůvodňovat. Ve srovnání se současnou úpravou nelze pro místní poplatek z pobytu stanovit paušální sazbu.

V případě, že má Vaše obec zaveden místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, případně místní poplatek z ubytovací kapacity, je nutné přijmout novou OZV zavádějící místní poplatek z pobytu a rušící starou OZV o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt či z ubytovací kapacity.

Aby nová vyhláška mohla nabýt účinnosti ke dni 1. 1. 2020, musí jí obec na úřední desku obce vyvěsit nejpozději 16. prosince 2019 (splnění zákonné povinnosti 14denní lhůty pro zveřejnění). Popřípadě lze zavést poplatek kdykoliv později, popř. měnit obsah OZV.

Jednou ze základních povinností, které musí poskytovatelé ubytování plnit, je vedení domovní a evidenční knihy.

Tyto povinnosti se vztahují na všechny ubytovatele, nejen podnikatele, ale i menší soukromé ubytovatele (např. pokud lidé úplatně pronajímají své nemovitosti nebo byty prostřednictvím Airbnb nebo Booking.com nebo i jen svým známým, nebo třeba v létě za úplatu přenechávají louku ke stanování).

EVIDENČNÍ KNIHA

Evidenční knihu je každý ubytovatel povinný vést podle zákona o místních poplatcích.

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

V tomto zákoně je jasně napsáno, které údaje hosta mají být do evidenční knihy zapsány. Jedná se o následující údaje o hostovi: jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, číslo cestovního dokladu (může se jednat i o občanský průkaz), doba ubytování a účel pobytu (účel postačí obecně – rekreace, studium, práce, léčení apod.).

Evidenční kniha slouží především pro účely kontroly odvádění poplatků z pobytu.  

DOMOVNÍ KNIHA

Domovní kniha se týká cizinců a její náležitosti upravuje zákon o pobytu cizinců, domovní knihu vede ubytovatel současně s evidenční knihou. Do této knihy musí ubytovatel zaznamenat všechny cizince, které ubytoval. Optimální variantou je listinná forma vedení domovní knihy, běžně jsou dostupné standardní formuláře, ale existují také poskytovatelé správy domovní knihy zajišťující současně nahlášení ubytovaných osob cizinecké policii a další evidenci.

Domovní kniha je obsahově téměř shodná s evidenční knihou, je však ale rozšířena o dva údaje, jimiž jsou datum narození a státní občanství hosta. Zákon požaduje zapsání přesného počátku a konce ubytování cizince. 

Cizincem se v tomto případě rozumí jakákoli osoba, která nemá české státní občanství, tudíž i občan jiného členského státu Evropské unie.

Domovní kniha se vede především z důvodu evidence cizinců pro účely Policie České republiky.

Domovní knihu si může policie vyžádat například v případě, kdy by cizinec spáchal v České republice trestný čin nebo přestupek.

Domovní i evidenční knihu je ubytovatel povinný archivovat po dobu 6 let od posledního zápisu.

Zapisování do domovních a evidenčních knih v listinné formě musí ubytovatel provádět osobně, resp. je nepřijatelné, aby se do nich hosté sami zapsali. Kniha obsahuje zápisy předešlých hostů, ubytovatel není oprávněn svým jednáním umožnit hostovi přistup k osobním údajům dalších osob, což je v rozporu s GDPR.

Níže budeme postupně zveřejňovat některé doporučené základní formuláře vyplývající z vyhlášky o místním poplatku z pobytu  a souvisejících s oznamovacími a evidenčními povinnostmi.

 

 

 

.

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři