Jihočeský venkov, z.s.

Poradna

1/ Výzva pro žadatele Covid-Ubytování II- HUZ ( UBYTOVÁNÍ PRO HROMADNÁ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ )

Rozhodné období k němuž se dotace vztahuje: 22. 10. 2020 - 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020)

Lhůty vyhlášené výzvy
Platnost výzvy: od 25. 01. 2021 do 31. 03. 2021
Příjem žádostí o dotaci: od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021

Příjem žádostí bude zahájen dne 1. února 2021 v odpoledních hodinách. 

Elektronický formulář Žádosti o dotaci zde: zadosti.sfpi.cz 

Další informace včetně příloh: ZDE

 

2/ Výzva pro žadatele Covid-Ubytování II – IUZ  (UBYTOVÁNÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ)

 

Rozhodné období k němuž se dotace vztahuje: 22. 10. 2020 - 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. -17. 12. 2020)

Lhůty vyhlášené výzvy
Platnost výzvy: od 01. 02. 2021 do 31. 03. 2021
Příjem žádostí o dotaci: od 08. 02. 2021 do 31. 03. 2021

Příjem žádostí bude zahájen dne 8. února 2021 v odpoledních hodinách. Současně s tím bude zpřístupněn formulář elektronické žádosti.

Další informace včetně příloh? ZDE  

 

Dobrý den všem,

neděláme si ambice, že zde zveřejníme naprosto všechno k problematice C19 ve vztahu k podnikání v cestovním ruchu, ale pokusíme se o efektivní sdílení praktických informací s odkazy na další zdroje.  Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu...

 

Videa, jak správně vyplnit žádosti. Po vyplacení mezd vyplníte druhou část a máte hotovo!

 

(26. 10. 2020):  prodloužen režim B programu Antivirus (praktické informace - Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu - jsou vám k dispozici ZDE). Program bude pokračovat v původní podobě jako dosud, tzn., že příspěvek bude poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd  včetně povinných odvodů, maximálně 29 000Kč na jednoho zaměstnance. Podrobnosti naleznete ZDE.  Nutno doporučit důsledné dodržování termínů pro zasílání odvodů na sociální a zdravotní pojištění, a to nejen těch daných zákonem, ale hlavně termínů podle  podmínek programu Antivirus).

(14. 10. 2020): Vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce letošního roku. Uzavření firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd. Více se dočtete ZDEJedná se o prodloužení doby uznatelnosti výdajů v Režimu A do 31. 12. 2020 a dále o zavedení zvýšeného příspěvku pro uzavřené provozy – Antivirus Plus (Režim A Plus). Dne 26. října na toto rozhodnutí vláda navázala schválení prodloužení doby uznatelnosti výdajů pro Režim B rovněž do 31. 12. 2020.

Režim Antivirus Plus (Režim A Plus)

Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).

Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A.

Parametry Antivirus Plus

 • Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení – významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka – provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen)
 • Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec
 • Na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně)

Mohou jej tedy využít (nejedná se o taxativní výčet situací):

 • Restaurace, a to i pokud mají otevřeno „výdejové okénko“, na zaměstnance, kteří jsou zařazeni na překážky v práci podle § 208 zákoníku práce.

Poznámka:

V těch případech, kdy byl provoz restaurací/barů z nařízení vlády omezen např. po 22. hodině (do 5. října), resp. 20. hodině (5. října – 21. října) mohou zaměstnavatelé v tomto režimu žádat i na zaměstnance, kterým po 22./20. hodině vznikla překážka v práci (měli rozvrženu směnu, ale nemohli ji odpracovat z důvodu zákazu nařízením vlády). Příspěvek se poskytuje pouze za hodiny trvání překážky v práci.

Obdobně tomu je u hotelových restaurací, jejichž provoz byl umožněn do 20. hodiny pro hotelové hosty (mezi 14. říjnem a 22. říjnem). V režimu A plus lze žádat o příspěvek pouze na ty výdaje, které vznikly u zaměstnanců překážkou v práci po 20. hodině (pokud takto byla pracovní doba rozvržena), do této doby se jedná o výdaje uznatelné v režimu B, pokud vznikly překážky v práci, neboť nebyl omezen rozsah hotelových hostů. Od 22. října, kdy byl vládním nařízením omezen okruh osob, které lze v hotelích ubytovat, mohou hotely v režimu A plus žádat v plném rozsahu vzniklých překážek v práci (tzn. na všechny zaměstnance, u nichž překážka v práci vznikla).

 • Nařízením vlády uzavřené prodejny (tj. ty, které nemají výjimku), služby
 • Zaměstnavatel vždy musí posoudit z jakého důvodu překážka v práci vznikla, pro režim A plus jsou způsobilé pouze výdaje vzniklé výplatou náhrady mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže uzavření provozu (nebo jeho významné omezení) bylo přímo nařízeno vládním opatřením. Pokud překážka v práci vznikla z jiného důvodu, např. omezením poptávky, jsou takové náklady způsobilé pro Režim B

Omezení Režimu Antivirus Plus – komu lze/nelze poskytnout

Pro režim Antivirus Plus (Režim A Plus) budou platit některé dodatečné podmínky s ohledem na pravidla veřejné podpory, které se na Režim A a Režim B nevztahují. Pokud zaměstnavatel nebude moci z těchto důvodů žádat o příspěvek v rámci A Plus může nadále žádat i při uzavření provozu v Režimu A.

 1. Příspěvek v Režimu Amtivirus Plus Nebude možné poskytnout zaměstnavateli, který obdržel veřejnou podporu poskytnutou podle bodu 3.1 Dočasného rámce v částce vyšší 800 000 Eur.
  • Do tohoto limitu se započítávají všechny podpory poskytnuté dle tohoto bodu Dočasného rámce, přičemž je rozhodující částka, která je uvedena na právním aktu poskytnutí podpory (zpravidla rozhodnutí o poskytnutí dotace);
  • Aktuálně je podle tohoto bodu Dočasného rámce v ČR poskytována podpora například v rámci programů: COVID-nájemné, COVID-lázně, COVID-kultura, některé projekty v rámci OP Zaměstnanost
  • Příspěvek Antivirus Plus se bude započítávat do limitu 800 000 Eur

Příklad: Celostátní síť restaurací již čerpala COVID-nájemné v celkovém objemu 500 000 Eur, její mzdové náklady na měsíce říjen až prosinec uznatelné pro Antivirus Plus budou však činit 500 000 Eur – zaměstnavatel však bude moci obdržet již jen 300 000 Eur.

Příklad: Lázně obdržely v rámci COVID-nájemné podporu ve výši 500 000 Eur a v rámci COVID-lázně 300 000 Eur. V tomto případě již nebudou moci obdržet příspěvek v rámci Antivirus Plus.

 1. Nebude možné poskytnout zaměstnavatelům, kteří k 31. 12. 2019 byly podnikem v obtížích dle definice Evropské komise.
 2. Podpora v rámci bodu 3.1 Dočasného rámce je určena na řešení nedostatku likvidity. Nedostatek či nedostupnost likvidity však bude presumován (předpokládaná) plošně u všech zaměstnavatelů, kteří vyplácejí náhradu mzdy z důvodu jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a jejichž provoz byl uzavřen či významně omezen krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Splnění uvedených podmínek bude stvrzovat zaměstnavatel formou čestného prohlášení, které bude součástí vyúčtování, popřípadě dodatku k dohodě

Jak bude změna provedena administrativně technicky?

Příspěvek v programu Antivirus je poskytován na základě dohody. Z toho vyplývá následující postup:

 1. Zaměstnavatel má uzavřenu dohodu o poskytnutí příspěvku v rámci CP Antivirus
 • O příspěvek Antivirus Plus nebude nově žádat – nebude vyplňovat novou žádost. Uzavřená dohoda bude upravena dodatkem k dohodě, přičemž dodatek k dohodě se uzavře s prvním vyúčtováním předloženým v rámci Antivirus Plus. To nemění nic na tom, že nárok na zvýšený příspěvek bude od 1. října 2020
 1. Zaměstnavatel nemá uzavřenou dohodu o poskytnutí příspěvku v rámci CP Antivirus
  • Zaměstnavatel prostřednictvím webové aplikace vyplní žádost a při jejím uzavření je generována dohoda. Ta již bude v novém znění
  • Následně zaměstnavatel měsíčně bude předkládat vyúčtování

Pro Antivirus Plus bude vytvořena nová verze vyúčtování.

 • Ve srovnání s dosavadním postupem bude nové vyúčtování obsahovat nezbytná čestná prohlášení prokazující oprávnění čerpat zvýšený příspěvek.
 • Do vyúčtování Antivirus Plus bude zaměstnavatel uvádět výhradně zaměstnance zařazené na překážku v práci podle § 208 zákoníku práce, jestliže došlo k nucenému uzavření/významnému omezení provozu. Zaměstnance v karanténě/izolaci bude uvádět na stávajícím vyúčtování pro režim A
 • Na základě vyúčtování Antivirus Plus obdrží zaměstnavatel oznámení o výši podpory poskytnuté podle bodu 3.1 Dočasného rámce

 

Rozšíření generálního pardonu představeného v rámci tzv. Velkého liberačního balíčku (možnost uhradit DPH splatnou v říjnu, listopadu a prosinci až 31. 12. 2020 bez úroku z prodlení, zrušení letošních záloh na daň silniční a poslední letošní zálohy na daň z příjmů a také daňovou úlevu na DPH v případě darování vybraného zboží a služeb). Podrobnosti již platného ministerského rozhodnutí lze nalézt ve Finančním zpravodaji číslo 25/2020  ZDE (soubor PDF v dokumentech ke stažení).

HK ČR obnovila bezplatnou poradnu pro podnikatele, více informací naleznete na  webových stánkách. Dotazy směřujte POUZE přes uvedenou poradnu.

 

 

ARCHIV INFORMACÍ - JARO 2020

PROGRAM Antivirus

 • Žádosti do programu Antivirus můžete podávat ZDE.  
 • Návodné video pro zaměstnavatele naleznete ZDE. 

Nárok na příspěvek na náhradu mezd mají zaměstnavatelé, kteří mají buď zaměstnance na karanténě nebo v izolaci, nebo museli uzavřít své provozovny na základě některého z opatření vlády (resp. ministerstva zdravotnictví). Žádat mohou i ti zaměstnavatelé, u kterých došlo k omezení nebo uzavření provozu z důvodu snížení poptávky či nedostatku surovin vstupních materiálů. Podle druhu překážek v práci bude poskytována v náhrada režimu A ve výši 80% náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně a v režimu B ve výši 60% náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně.

Užitečné informace Jak řádně požádat o příspěvek na náhradu mezd jsme pro vás zkoncentrovali zde. Kompletní manuál MPSV pro zaměstnavatele můžete nalézt zde.

JEDNORÁZOVÁ PODPORA OSVČ  -  přímá podpora pro OSVČ, v rámci které bude poskytnuta jednorázová částka 25.000,- Kč. Přehled všech potřebných informací včetně nejčastějších otázek naleznete na stránkách MF. Žádat budete moci hned, jakmile bude finální podoba úpravy zapsána ve Sbírce zákonů, což bude nejpozději do 15. dubna. V případě konkrétních dotazů se neváhejte obrátit na územní pracoviště Finanční správy: České Budějovice - 387 723 441 (informační linka).

PODEJTO ZA MĚ – aneb jak podávat žádosti elektronicky i bez datové schránky

Hospodářská komora spustila ve spolupráci se svými technologickými partnery iniciativu PODEJTO ZA MĚ. Ta umožní živnostníkům a podnikatelům elektronickou formu žádosti či podání vůči úřadům, ale i například vůči bankám. Jedná se nový koncept zjednodušující běžnou praxi, tedy, že právní jednání vede za žadatele zmocněnec. Je zde řada advokátů, účetních, daňových poradců, ale i přátel či rodinných příslušníků, kteří mají datovou schránku a vědí, jak s ní zacházet.

Iniciativa je odpovědí na situaci, kdy se objevuje celá řada nových práv, jež mohou živnostníci či podnikatelé využít, o která však musí žádat. Značná část živnostníků bohužel datovou schránku nemá a musí s těmito žádostmi chodit na úřady. To vše v době, kdy úřady jsou personálně oslabené a je snaha, aby své záležitosti vyřizovali elektronicky, tedy bezkontaktně. Abychom právě těmto opakovaným návštěvám úřadů, frustraci a zklamání předešli, vytvořili jsme PODEJTO ZA MĚ. Více informací naleznete na https://www.komora.cz/podejtozame/. (6.4.2020)

COVID II - V souvislosti s ohlášeným spuštěním příjmu žádostí o záruku ( 1. kolo: od 2. do 3. dubna, 23:59 hod; 2. kolo: 20.dubna 2020) v programu COVID II Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou informaci o spuštění on-line nástroje pro usnadnění podání žádosti. On-line nástroj byl vyvinut v partnerství právní firmy Frank Bold a IT firmy Legal Systems. Bude dostupný v rámci on-line právní podpory Frank Bold, která poskytuje bezplatné poradenství v souvislosti s pandemií COVID19. On-line formulář provede zájemce o podání žádosti o záruku v programu COVID II, a předpřipraví mu potřebné formuláře pro úspěšné podání žádosti do programu. Žadatel však bude muset následně ještě některé údaje doplnit sám, a i podání si bude zajišťovat sám.(3.4.2020, aktualizováno)

Kontakt ČMZRB regionální pracoviště ČB: Ing. Miloš Procházka, tel. 602838537, prochazka@cmzrb.cz

Projekt Zachraň práci! Cílem tohoto projektu je maximální snížení rizika propouštění zaměstnanců. Naopak nabízí možnost sdílení pracovních kapacit dle §43a zákoníku práce přidělením k jinému zaměstnavateli. První poptávky a nabídky zaměstnavatelů začali nou poradenští dispečeři přijímat dne 31. března 2020 na bezplatné lince 800 222 121. Podrobnější informace o projektu HK ČR jsou dispozici na webu komory 

Nárok na ošetřovné pro OSVČ mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc. Žádat můžete od 1.4. do 30. 4. 2020. Veškeré potřebné informace včetně postupů a formulářů naleznete na stránkách MPO.     V případě konkrétních dotazů se neváhejte obrátit na Obecní živnostenské úřady Českobudějovicka:   
České Budějovice: tel.: +420 386 802 717 (informační linka), 

HK ČR DESATERO - připravili desatero rad. Může sloužit jako inspirace, na co myslet v době koronavirové pandemie, abyste co nejlépe ochránili své podnikání. (1.4.2020)

Podpora podnikání během nouzového stavu - Právní poradna Hospodářské komory ČR - zdarma vzory právní dokumentů, pro členy HK ČR. „Vzorné právo“ je webová aplikace, která umožňuje jednoduše a hlavně správně, vytvářet smlouvy, dohody a jiné právní dokumenty a jejich následnou správu. Můžete si vytvořit přesný vzor na míru online, a to bez nutnosti konzultace s právníkem. Aktuálně obsahuje on-line databáze 32 vzorů, včetně Oznámení o nemožnosti plnění. (2.4.2020)

NÁJEMNÉ  -  Pro podnikatele jako nájemce i pronajímatele je významné moratorium na úhradu nájemného na 3 měsíce (do 30. června) s tím, že odložené nájemné musí být zaplaceno do 2 let. Podnikatelé jako poskytovatelé nájemního bydlení nebudou moci po omezenou dát výpověď z nájmu pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného. (1.4.2020).

SPLÁTKY BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ - Pro podnikatele jako klienty bank je důležitá možnost požádat z důvodu pandemie o moratorium na splátky bankovních úvěrů (jistiny i úroků) na 3 až 6 měsíců s tím, že lhůta pro splacení úvěru se prodlouží o dobu přerušení splácení; přitom výše příslušného úvěru sjednaného a čerpaného před 26. březnem není omezena. Více informací zde. (1.4.2020)

LEGISLATIVA - V souvislosti se včera schváleným legislativním balíčkem ministryně spravedlnosti Marie Benešové HK ČR zpracovala základní analýzu navržených změn s významnějším dopadem na podnikatelské prostředí.

Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku z pobytu (vydal odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra) - ke stažení zde.

Metodický materiál k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku z pobytu (vydal odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra) - ke stažení zde, tento materiál popisuje právní stav k 1. lednu 2020.

Platné znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením změn a doplnění k 1. lednu 2020 - ke stažení zde.

S účinností od 1. ledna 2020 dochází k výrazným změnám zákona č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelizace zákona znamená nutnost obsahových změn stávajících obecně závazných vyhlášek (OZV), v některých případech i jejich úplné zrušení.

Dovolujeme si pro Vás shrnout ty nejpodstatnější změny:

 • Novela zavádí jako povinného z místního poplatku osobu přihlášenou v obci, u poplatku z pobytu osobu nepřihlášenou. Přihlášení fyzické osoby pak podle § 16c novelizace zahrnuje širší okruh povinných osob než jen trvale přihlášené osoby či osoby hlášené k pobytu.
 • Novela pracuje s pojmem správce poplatku, místo „obecní úřad“, nicméně § 15 jasně definuje jako správce poplatku právě obecní úřad.
 • Zrušení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity a jejich nahrazení místním poplatkem z pobytu.

Poplatek z pobytu – předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Je zaměřen na krátkodobé turistické či rekreační pobyty, a odvést ho je povinen i ten, kdo např. umožňuje za úplatu stanování na své zahradě, či
pronajímá svůj byt např. přes Airbnb. Stejně jako u rušícího se poplatku z ubytovací kapacity a u poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, poplatek odvádí za poplatníka plátce – tj. ten kdo poskytuje ubytování. Přetrvává i povinnost vedení evidenční knihy. Stanovení sazby poplatku, lhůty pro podání ohlášení vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti a stanovení splatnosti poplatku jsou povinnými náležitostmi OZV. Poplatek se platí za každý započatý den pobytu s výjimkou dne, kdy pobyt v místě začíná. Výše sazby nesmí překročit částku 21 Kč za den pro rok 2020 a od roku 2021 částku 50 Kč za den. Zvolenou výši sazby obec nemusí ve vyhlášce zdůvodňovat. Ve srovnání se současnou úpravou nelze pro místní poplatek z pobytu stanovit paušální sazbu.

V případě, že má Vaše obec zaveden místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, případně místní poplatek z ubytovací kapacity, je nutné přijmout novou OZV zavádějící místní poplatek z pobytu a rušící starou OZV o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt či z ubytovací kapacity.

Aby nová vyhláška mohla nabýt účinnosti ke dni 1. 1. 2020, musí jí obec na úřední desku obce vyvěsit nejpozději 16. prosince 2019 (splnění zákonné povinnosti 14denní lhůty pro zveřejnění). Popřípadě lze zavést poplatek kdykoliv později, popř. měnit obsah OZV.

Jednou ze základních povinností, které musí poskytovatelé ubytování plnit, je vedení domovní a evidenční knihy.

Tyto povinnosti se vztahují na všechny ubytovatele, nejen podnikatele, ale i menší soukromé ubytovatele (např. pokud lidé úplatně pronajímají své nemovitosti nebo byty prostřednictvím Airbnb nebo Booking.com nebo i jen svým známým, nebo třeba v létě za úplatu přenechávají louku ke stanování).

EVIDENČNÍ KNIHA

Evidenční knihu je každý ubytovatel povinný vést podle zákona o místních poplatcích.

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

V tomto zákoně je jasně napsáno, které údaje hosta mají být do evidenční knihy zapsány. Jedná se o následující údaje o hostovi: jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, číslo cestovního dokladu (může se jednat i o občanský průkaz), doba ubytování a účel pobytu (účel postačí obecně – rekreace, studium, práce, léčení apod.).

Evidenční kniha slouží především pro účely kontroly odvádění poplatků z pobytu.  

DOMOVNÍ KNIHA

Domovní kniha se týká cizinců a její náležitosti upravuje zákon o pobytu cizinců, domovní knihu vede ubytovatel současně s evidenční knihou. Do této knihy musí ubytovatel zaznamenat všechny cizince, které ubytoval. Optimální variantou je listinná forma vedení domovní knihy, běžně jsou dostupné standardní formuláře, ale existují také poskytovatelé správy domovní knihy zajišťující současně nahlášení ubytovaných osob cizinecké policii a další evidenci.

Domovní kniha je obsahově téměř shodná s evidenční knihou, je však ale rozšířena o dva údaje, jimiž jsou datum narození a státní občanství hosta. Zákon požaduje zapsání přesného počátku a konce ubytování cizince. 

Cizincem se v tomto případě rozumí jakákoli osoba, která nemá české státní občanství, tudíž i občan jiného členského státu Evropské unie.

Domovní kniha se vede především z důvodu evidence cizinců pro účely Policie České republiky.

Domovní knihu si může policie vyžádat například v případě, kdy by cizinec spáchal v České republice trestný čin nebo přestupek.

Domovní i evidenční knihu je ubytovatel povinný archivovat po dobu 6 let od posledního zápisu.

Zapisování do domovních a evidenčních knih v listinné formě musí ubytovatel provádět osobně, resp. je nepřijatelné, aby se do nich hosté sami zapsali. Kniha obsahuje zápisy předešlých hostů, ubytovatel není oprávněn svým jednáním umožnit hostovi přistup k osobním údajům dalších osob, což je v rozporu s GDPR.

Níže budeme postupně zveřejňovat některé doporučené základní formuláře vyplývající z vyhlášky o místním poplatku z pobytu  a souvisejících s oznamovacími a evidenčními povinnostmi.

 

 

 

.

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři