Jihočeský venkov, z.s.

Destinační management JIHOČESKÝ VENKOV

Destinanční společnost Jihočeský venkov, z. s.  nabízí spolupráci subjektům působícím v regionu Jižní Čechy, které souhlasí s naší filozofií podporovat místní ekonomiku a vizemi udržitelného a k přírodě šetrného rozvoje.

Vytváříme pro vás PROSTOR, kde můžete prezentovat svou práci a um, efektivně oslovit konečné spotřebitele a současně vytvářet pozitivní atmosféru, kterou jihočeský venkov vyzařuje.

Razíme myšlenku, že všichni, kdo žijí a pracují na jihočeském venkově a v jeho prospěch, si ZASLOUŽÍ POZORNOST, pokud chtějí uchovat jeho hodnot a podílet se na nich.

Naším posláním je rozvíjet místní partnerství a potenciál rozvoje území.

Hlavní účel činnosti spolek naplňuje v souladu se svými stanovami mimo jiné iniciací partnerství, aktivizací a koordinací společných aktivit, tvorbou lokálních strategií a projektů, dále koordinací činností jednotlivých zájmových skupin při plánovaní projektů, prezentací a propagací, podporou zajišťování kvality života a poskytovaných místních služeb, aktivní podporou spolupráce mezi jednotlivými členy spolku a spoluprací s dalšími organizacemi v regionu, v rámci ČR i zahraničí, neperiodickou vydavatelskou činností a osvětovými aktivitami.

Informace o činnosti destinační společnosti

Jihočeský venkov, z.s. - Váš regionální partner

www.jihoceskyvenkov.cz

 

Vstupenky na akce, místní produkty, ubytování i zážitky najdete na: eshop.jihoceskyvenkov.cz

 

Kontaktní e-maily: 

promo.podkleti@gmail.com (propagace, facebook)

obchod@jihoceskyvenkov.cz (e-shop)

info@jihoceskyvenkov.cz (administrativa)

 

Kontaktní telefon: +420 770 684 104

 

Jihočeský venkov, z.s.

Chelčice 146, 389 01 Vodňany

IČ: 03674045

 

 

Realizované projekty:

r.2022

Dny Petra Chelčického (Dotační program Podpora kultury, Jč.kraj)

publicita - logo poskytovatele dotace: Jihočeský kraj - umístěno na titulní stránce www

publicita - logo podporovatele projektu: Obec Chelčice  - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.kraj-jihocesky.cz 

publicita - SoMe poskytovatele dotace: #jiznicechy

plakát (182.82 kB) (pozvánka na akci)

 

HAF! Dovolená se psem v Jižních Čechách (oživení stávajícího produktu s orientací na česko-rakouské příhraničí) (Dotační program Podpora cestovního ruchu, Jč.kraj)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.jiznicechy.cz , www.kraj-jihocesky.cz 

publicita - SoMe poskytovatele dotace: #jiznicechy

r.2021

Dovolená v Jižních Čechách (Dotační program Podpora cestovního ruchu, Jč.kraj)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.jiznicechy.cz 

publicita - SoMe poskytovatele dotace: #jiznicechy

r. 2020

Realizace činnosti DM 2020 (Dotační program Podpora cestovního ruchu, Jč.kraj)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.jiznicechy.cz 

publicita - SoMe poskytovatele dotace: #jiznicechy

Haf! Dovolená se psem v Jižních Čechách (Dotační program Podpora cestovního ruchu, Jč.kraj)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.jiznicechy.cz 

publicita - SoMe poskytovatele dotace: #jiznicechy

r. 2019 -2020

"Zaměstnanost v PodKletí = zaměstnanost v místě" (OPZ, reg.č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010243, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, SCLLD MAS Rozkvět)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

"TO PodKletí - zkvalitnění řízení destinace a komunikace" (Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2019)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.mmr.cz 

publicita - SoMe poskytovatele dotace: #MMR 

r. 2019

Realizace činnosti DM 2019 (Dotační program Podpora cestovního ruchu, Jč.kraj) 

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.jiznicechy.cz 

publicita - SoMe poskytovatele dotace: #jiznicechy

Interaktivní hra - rozšíření produktových řad (Dotačního program Podpora cestovního ruchu, Jč.kraj)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.jiznicechy.cz 

publicita - SoMe poskytovatele dotace: #jiznicechy

 

r. 2018 - 2019

"Vydání publikace mapující historii včelařství" (Nadace ČEZ)

nadační příspěvek reg.č. ETE 51_18

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

"Turistická oblast PodKletí – láká, baví i chutná" (Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2018)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

r. 2018

„Letos letí …PodKletí " Aktivní pohoda – pohodové aktivity   (Dotační program Podpora cestovního ruchu, Jč.kraj) 

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.jiznicechy.cz 

publicita - SoMe poskytovatele dotace:#jiznicechy

Realizace činnosti DM 2018 (Dotačního program Podpora cestovního ruchu, Jč.kraj) 

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

publicita - www poskytovatele dotace: www.jiznicechy.cz 

publicita - SoMe poskytovatele dotace:#jiznicechy

r. 2017

Staročeské dožínky na Zbudovských blatech (Dotační program Podpora cestovního ruchu, Jč.kraj)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

S průvodcem ven z města kaňonem Vltavy k Dívčímu Kameni  (Dotační program Jižní Čechy pohodové, Jč.kraj)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

Realizace činnosti DM 2017 (dotace Jihočeský kraj)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

Zažít autentický jihočeský venkov! Rozvoj řízení destinace a marketingové aktivity TO PodKletí (Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2017)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

r.2016

PodKletí ON-LINE (Dotační program Podpora cestovního ruchu 2016, Jč.kraj)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

Realizace činnosti DM 2016 (dotace Jihočeský kraj)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

Studie proveditelnosti – Cyklostezka / cyklotrasa Českobudějovicko – jihozápad

(grant Nadace JIhočeské cyklostezky)

publicita - logo poskytovatele dotace - umístěno na titulní stránce www

Aktuální Výpis z registrů (změna zápisu 03/2020) a Výpis z rejstříku (www.justice.cz)

Stanovy (uloženy ve Sbírce listin)

Členské přihlášky - vzory ke stažení:

Plná moc pro zastupování na jednání orgánů spolku (vzor)

Platný ceník - členské příspěvky (příloha členské přihlášky)

 

certifikát ČSKS

 

certifikát do roku 2021

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General  Data  Protection Regulation  neboli GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Osobní údaje, které shromažďujeme na webových stránkách

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak. Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu, ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak.

Subjekty údajů mají právo

Právo na přístup umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.

Právo na opravu umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí o opravu.

Právo na výmaz (neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:

 • Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

Právo na omezení zpracování ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

 • Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);
 • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Právo vznést námitky umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

 

Tato práva mohou občané uplatnit:

ústně – v sídle organizace a konzultačním místě (kanceláři) organizace

písemně – osobně v sídle organizace nebo poštou na adresu sídla organizace

 

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Postup k uplatnění těchto práv subjektu údajů:

 1. Přijetí žádosti
 2. Identifikace žadatele
 3. Vyhodnocení žádosti
 4. Rozhodnutí o žádosti
 5. Výkon rozhodnutí
 6. Informování žadatele

 

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • jméno, příjmení: Bc. Lucie Klimendová
 • E-mail: podkleti@gmail.com
 • Tel.: (+420) 608 520 935

Destinační společnost - základní fakta

Společnost vznikla v závěru roku 2014, zápis do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích proběhl 20.1.2015. 

Od 1.2.2016 Jihočeský venkov, z.s. splnil certifikační podmínky pro činnosti destinančních společností dle metodiky JCCR, od 10/2018 pak národní certifikaci CzT "Oblastní DMO" (podléhá recertifikacím).

Od roku 2016 do poloviny roku 2021 jsme spravovali cestovní ruch v Turistické oblasti PodKletí ve spolupráci s JCCR.

certifikát JCCR

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři