Jihočeský venkov, z.s.

Zvyšujte si kvalifikaci...

V této části Burzy práce vám přinášíme aktuální - a pro region DMO Jihočeský venkov a MAS Rozkvět, z.s. dostupné  - nabídky vzdělávacích aktivit, směřujících ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců i odbornému růstu podnikatelů, především v cestovním ruchu.

Přednostně zde uvádíme nabídky našich partnerů - Jihočeské hospodářské komory (JHK), agentury CzechTourism (CzT), místní akční skupiny MAS Rozkvět z.s., VOŠ a SŠ cestovního ruchu České Budějovice, a další zajímavé tipy.

Pro členy Jihočeské hospodářské komory je od 06/2020 zahájeno bezplatné vzdělávání zaměstnanců.

Jedná se o aktivity v rámci projektu OPZ, finanční prostředky získala JHK pro své členské firmy v rozsahu vzdělávání až 1 200 zaměstnanců.

Zájemci z řad členských firem si mohou pro své zaměstnance vybrat  z řady odborných a jazykových kurzů.

Kromě zajištění kvalitních školení firmám usnadní JHK firmám i administrativu s pojenou s obstaráním kurzů a díky bezplatnému vzdělávání, tak mohou zaměstnavatelé výrazně snížit náklady na vzdělávání svých zaměstnanců.

Zapojit se do projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II je velmi snadné. Podmínky, obsah kurzů a další informace, včetně postupu jak se zapojit naleznete na stánce projektu.

 

Kromě kurzů realizovaných v rámci uvedeného projektu pořádá JHK řadu dalších vzdělávacích akcí, včetně webinářů. Aktuální nabídku naleznete zde -  jednotlivé akce jsou dostupné i pro nečleny JHK, pro členy jsou ale finančně zvýhodněné nebo zdarma.

Potřebujete připravit školení pro Váš tým? Plánujete akci, ale nemáte čas na její organizaci? Chtěli byste uspořádat konferenci? Organizaci akcí, a to jak vzdělávacích, tak tématických se věnují jednotlivé oblastní kanceláře JHK dlouhodobě. Mají zkušenosti s organizaci malých akcí, až po konference a výstavy. Připraví program, pozvánky, prostory včetně catteringu, organizaci celého dne až po předání výstupů, které očekáváte. V případě akce určené pro firmy a instituce, jsme schopni zajistit i oslovení, případně i reklamní kampaň spojenou s medializací akce. Pronajmout si můžete také zasedací místnosti, které připraví dle Vašich potřeb. Nabídku pronájmu, včetně ceníku naleznete zde.

V letech 2013-2015 byl realizován projekt Rozvoj místního partnerství a trhu práce, jehož cílem byl rozvoj místního partnerství a spolupráce mezi subjekty z různých sektorů za účelem zlepšování situace na trhu práce a posílení zaměstnanosti v regionu spolupráce, a to na základě zkušeností získaných při zahraničních exkurzích v regionu LAG Deggendorf (Bavorsko).

Realizátorem projektu byli MAS Rozkvět, z.s. s partnery - MAS Šumavsko, z.s., MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s., Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Mikroregion Chelčicko - Lhenický, Svazek obcí Blata a zahraniční partner LAG Deggendorf.

V rámci projektu byl připraven e-larningový vzdělávací kurz Místní partnerství. Je možné v ní pracovat offline - otevřete si následující soubor kurz, klikněte na index a nabídne Vám to obsah. Jednotlivé kapitoly v obsahu pak můžete rozklikávat a studovat. Na konci každé kapitoly je test, kde se zaškrtává jedna odpověď. Když pak dáte vyhodnotit správné odpovědi, tak se Vám ukážou zeleně a chybné odpovědi červeně. Test je možné libovolně opakovat. 

Skupinovým poradenstvím byly v rámci projektu organizovány Job Cluby -  s cílem umožnit jednotlivcům získat kompetence nutné k úspěšnému získání zaměstnání. Skripta využívaná při výuce zde.

Průvodcovské kurzy pro veřejnost

PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU – PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

Příprava na zkoušky z těchto oblastí:

CÍLOVÁ SKUPINA: 

  • Osoby s úplným středním vzděláním zakončeným maturitou.

ZPŮSOB STUDIA: 

  • Dálková forma – nejčastěji o sobotách.

PROVÁDĚNÍ ZKOUŠKY

  • písemná část
  • praktická část
  • ústní část spojená s obhajobou seminární práce.
VÝCHOZÍ PRÁVNÍ NORMY

Provádění profesní kvalifikační zkoušky pro povolání 65-021- N Průvodce cestovního ruchu se koná na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Dále je využíván zákon č. 5000/2004 Sb., správní řád.

KONTAKT

Dějiny kultury

Geografie

Ekologie

Technika cestovního ruchu

Právo

Průvodcovská činnost – teoreticky i prakticky

05/2020 - AKTUÁLNĚ: Průvodce cestovního ruchu - zkoušky : Zkoušky profesní kvalifikace 65-021-N Průvodce cestovního ruchu se konají na SŠ a VOŠ CR České Budějovice ve dnech 1., 4. a 6. června 2020.

NSZM ČR: Webináře - přehled webinářů, které pořádala Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s odbornými partnery.

Důležitost kompetencí podle pracovníků úřadů práce

Kompetence požadované zaměstnavateli podle názorů pracovníků úřadů práce

V dotazníkovém šetření, které proběhlo na úřadech práce v ČR, měli pracovníci těchto úřadů u každé kategorie vzdělání ohodnotit číslicí 1 až 4, jakou důležitost mají podle jejich zkušeností vybrané znalosti, dovednosti a schopnosti absolventů pro jejich úspěšné uplatnění na trhu práce. Hodnoticí škála, ze které mohli pracovníci úřadů práce vybírat, byla následující: 1 - velmi důležité, 2 - spíše důležité, 3 - spíše nedůležité a 4 - nedůležité.

V následující tabulce a grafu jsou zachyceny výsledky hodnocení důležitosti kompetencí absolventů podle vzdělání. Výsledné hodnoty jsou uváděny v procentech na jedno desetinné místo, přičemž v součtu za každou kompetenci odpovědi dosahují 100 %.

Výběr kategorie vzdělání:

Zvolená kategorie vzdělání: Učební obory

Hodnocení důležitosti kompetencí absolventů pro jejich úspěšné uplatnění na trhu práce pro danou kategorii vzdělání:

(hodnoty jsou v % = vyjadřují, kolik % pracovníků úřadů práce v dotazníkovém šetření odpovědělo zaškrtnutím daného hodnocení)

(kompetence jsou primárně řazeny sestupně (od nejžádanějších), tj. podle hodnocení 1 - velmi důležité)

 

 

1 - velmi důležité

2 - spíše důležité

3 - spíše nedůležité

4 - nedůležité

Čtení a porozumění pracovním instrukcím

56,7%

38,8%

4,5%

0,0%

Ochota učit se

46,3%

47,8%

4,5%

1,5%

Adaptabilita a flexibilita

35,8%

52,2%

11,9%

0,0%

Schopnost týmové práce

23,9%

49,3%

23,9%

3,0%

Nést zodpovědnost

23,9%

55,2%

17,9%

3,0%

Práce s čísly při plnění pracovních úkolů či při pracovním uplatnění

15,2%

53,0%

30,3%

1,5%

Schopnost řešit problém

14,9%

71,6%

13,4%

0,0%

Schopnost rozhodovat se

9,0%

41,8%

46,3%

3,0%

Zběhlost v zacházení s informacemi

7,5%

53,7%

37,3%

1,5%

Zběhlost v používání výpočetní techniky

6,0%

61,2%

32,8%

0,0%

Schopnost vést

1,5%

3,0%

58,2%

37,3%

Komunikační schopnosti a dovednosti (ústní a písemný projev)

0,0%

46,3%

52,2%

1,5%

Zběhlost v cizích jazycích

0,0%

11,9%

76,1%

11,9%

Hodnocení důležitosti kompetencí absolventů pro jejich úspěšné uplatnění na trhu práce pro danou kategorii vzdělání:

(hodnoty jsou v % = vyjadřují, kolik % pracovníků úřadů práce v dotazníkovém šetření odpovědělo zaškrtnutím kladného hodnocení 1 - velmi důležité a 2 - spíše důležité)

(kompetence jsou primárně řazeny sestupně, tj. od nejžádanějších k méně žádaným)

cid:a87801d6441f$de79e536$_CDOSYS2.0

Výchozí analytická studie

...více informací na INFO-ABSOLVENT-CZ.

Důležitost kompetencí u absolventů podle jejich vzdělání z pohledu zaměstnavatele a sektoru jeho působnosti

Pro úspěšný vstup absolventů škol na trh práce je důležité, aby jejich znalosti, schopnosti a dovednosti (tzv. kompetence) co nejvíce odpovídaly tomu, co od nich očekávají budoucí zaměstnavatelé.

Na této stránce najdete základní informace o tom, které znalosti, schopnosti a dovednosti jsou pro úspěšné zahájení pracovního života nejvíce potřebné, a to na základě toho, jak hodnotí jejich důležitost zaměstnavatelé z průmyslové sféry (tzn. ze sekundéru), ze sektoru služeb (tzn. z terciéru), z kvartérního sektoru (tzn. z oblasti finančního zprostředkování, podnikání, veřejné správy, vzdělávání, vědy a výzkumu, sociálních, zdravotních a osobních služeb) a zemědělské sféry.

Vyberte si druh vzdělání a sektor, který Vás zajímá, a zobrazí se Vám tři schopnosti a dovednosti, které jsou pro absolventa nejdůležitější podle názoru firem a organizací působících v daném sektotru. V grafu se pak ukáže, jak zaměstnavatelé hodnotí důležitost i dalších schopností a dovedností.

Další informace k této problematice

Výchozí analytická studie

... více na INFO - ABSOLVENT - CZ.


Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři