Jihočeský venkov, z.s.

Mičovice

  Počátky obce sahají do první poloviny  třináctého století století, kdy byla založena jako vesnice na území, které patřilo Zlatokorunskému klášteru. Existenci osídlení v této době dokládají archeologické nálezy střepů tuhových nádob a zásobnic.  První písemná zmínka je z roku 1400. První osídlení na území obce zřejmě souvisí i s málo známým, pozdně laténským hradištěm Vrata nad Jámou.

   Obyvatelé se v minulosti živili  zemědělskou a lesní výrobou, v obci pracovali i drobní řemeslníci.  V období třicetileté války bylo území obce zpustošeno vpádem  vojsk pasovského biskupa  Leopolda. A trvalo několik let, než se život v obci obnovil. V Mičovicích byla v roce 1886 postavena budova nové školy, která sloužila školnímu vyučování až do roku 1974, kdy byly škola zrušena a  děti od té doby dojíždějí do  školy v sousedních Lhenicích.


    Obec vždy byla na styku jazykového okruhu českého a německého, dnešní místní části Frantoly a Klenovice byly až do roku 1945 osídleny občany německé národnosti. Oba národy spolu v obci dobře vycházely až do roku 1935, kdy začala v německém pohraničí nabývat významu Henleinova  Sudetoněmecká strana.  Po Mnichovské dohodě  říjnu 1938 byly obsazeny německou armádou místní části Frantoly a Klenovice a přičleněny k Velkoněmecké říši, staly se součástí Východobavorské marky (Bayerische Ostmark) se sídlem v Bayreuthu a  město Prachatice bylo sídlem zemského rady (Landrata). V prvních dnech záboru čs. pohraničí byly zabrány i Mičovice a Jáma, po 3 týdnech byly vráceny zpět do ČR. Hranice mezi ČR a Německem vedla v naší obci těsně u Mičovic, nad Jámou a Ratiborovou Lhotou. V květnu 1945 byla obec osvobozena jednotkami americké armády, které byly poté ubytovány ve školách v Mičovicích a ve Frantolech až do října 1945. Po odsunu  obyvatel německé národnosti v roce 1945 a 1946 byly Klenovice  osídleny  občany české národnosti z blízkého okolí a Frantoly s bývalou vesnicí Malonín, srovnanou se zemí v r. 1957, i reemigranty ze Slovenska a Rumunska. Mnozí z nich  nebyli zvyklí hospodařit v  drsných podmínkách Šumavy a tak jich naprostá většina postupem let odešla. 

 

   Pamětihodnosti: Usedlost čp. 30 (kulturní památka ČR), skupina tří památných stromů (lípa malolistá a dva duby letní) u cesty asi 450 m východně od obce, přírodní památka Pančice-V řekách, lokalita s bohatým výskytem bledule jarní. V osadách, z nichž například Frantoly nebo Klenovice, mají již horský charakter, se zachovalo množství staveb lidové architektury a dodnes se tu zachovávají tradiční zvyky např. masopustní průvod. V osadě Jáma se pravidelně konají festivaly dechovek. Ve Frantolech stojí barokní kostel sv. Filipa a Jakuba a pod vsí na Zlatém potoce se zachovaly historické kamenné mosty a mlýny.

Kontakty

WWW

Kategorie

kostely, kaple

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři