Jihočeský venkov, z.s.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

  - Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

  - Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

  - Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

  - Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři pokud není dohodnuto jinak.

  - Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

  - Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.jihoceskyvenkov.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 2. Odstoupení od kupní smlouvy na zboží ze strany zákazníka:

  Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení řádně vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat hodnotě objednaného zboží a nebude do ní započítány přepravní náklady fakturované prodejcem. Jakkoli poškozené či užívané zboží nebude pro odstoupení od smlouvy akceptováno. 

 3. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny :

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že je uvedena chybná cena, zboží se již nevyrábí nebo když se změní cena výrobních materiálů.

 4. Dárkové poukazy

Zvláštním druhem zboží, které prodávající prostřednictvím internetového obchodu prodává, jsou dárkové poukazy.

Dárkové poukazy slouží výhradně k úhradě ceny za zboží a služby, které poskytovatel prodává a poskytuje v rámci své podnikatelské činnosti. Poskytovatelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek podnikatel, který v rámci své podnikatelské činnosti poskytuje různé druhy zboží a služeb (zejména ubytování, pohostinství, volnočasové aktivity apod.) a který je uveden na stránkách internetového obchodu Jihočeský venkov jako smluvní partner na základě uzavřené smlouvy.

Prodávající je v případě voucheru pouze v postavení zprostředkovatele mezi kupujícím a poskytovatelem. Na dárkový poukaz se nevztahují práva z odpovědnosti za vady zboží.

Prodávající není účastníkem smluvních vztahů mezi kupujícím a poskytovatelem. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z navazujících smluv uzavřených mezi kupujícím a poskytovatelem ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou kupujícímu na základě nebo v souvislosti s takovými smlouvami.

Dárkový poukaz vystavuje výhradně poskytovatel v podobě a za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a smlouvou uzavřenou mezi poskytovatelem a prodávajícím.

Dárkový poukaz obsahuje následující údaje:

 • Identifikace prodávajícího jako rámcového zprostřekovatele (logo)
 • hodnotu dárkového poukazu (finanční částku, jmenovitou hodnotu v CZK) nebo popis jeho obsahu;
 • dobu platnosti dárkového poukazu;
 • unikátní číslo dárkového poukazu;
 • doplňující informace.

Dodání dárkového poukazu kupujícímu probíhá elektronickou formou na elektronickou adresu kupujícího, na základě objednávky. Voucher je dodán v samostatné příloze e-mailu ve formátu pdf., umožňující jeho vytištění. Na požádání kupujícího je možné zaslání tištěného poukazu doručovací službou.

Dárkový poukaz opravňuje kupujícího uhradit částečnou hodnotu služby do výše hodnoty poukazu, uvedeného v CZK vč. DPH za podmínek stanovených dárkovým poukazem, těmito obchodními podmínkami a smlouvami uzavřenými mezi kupujícím a poskytovatelem.

Dárkový poukaz má omezenou platnost na něm uvedenou. Uplynutím této doby platnost poukazu zaniká a není možné jej u poskytovatele uplatnit. Prodávající nenese odpovědnost za pozdě uplatněný poukaz. Neplatnost dárkového poukazu způsobená neuplatněním dárkového poukazu v době jeho platnosti není vadou dárkového poukazu ani důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující uplatní dárkový poukaz u poskytovatele tak, že předá poskytovateli při úhradě konečné ceny včetně DPH za poskytnuté zboží a služby tištěný dárkový poukaz nebo prostřednictvím elektronického zařízení (tabletu, mobilního telefonu, notebooku apod.) zobrazí poskytovateli vydaný dárkový poukaz. Uplatněním platnost voucheru zaniká (voucher s příslušným unikátním kódem je vyřazen a nemůže být opětovně uplatněn).

Celá hodnota dárkového poukazu musí být vyčerpána při prvním uplatnění poukazu u poskytovatele. Částečné uplatnění poukazu není přípustné. Kupující nemá žádný nárok na vyplacení nevyčerpané hodnoty uplatněného poukazu. Na dárkový poukaz se nevrací hotovost, ani ho nelze směnit za hotovost, vyplatit, ani uplatnit jinak, než za podmínek stanovených dárkovým poukazem a těmito obchodními podmínkami.

Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od doručení dárkového poukazu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@jihoceskyvenkov.cz

V případě odstoupení od smlouvy není kupující povinen elektronicky zaslaný poukaz vracet prodávajícímu. Prodávající zruší platnost vydaného dárkového poukazu tím, že unikátní kód poukazu, jehož se odstoupení týká, vyřadí z evidence platných poukazů a o tomto vyřazení uvědomí poskytovatele. Vyřazený poukaz pozbývá platnost a nemůže být u poskytovatele uplatněn. Potvrzení o zrušení poukazu zašle prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena písemně formou doporučeného dopisu nebo elektronickou poštou na adresy: obchod@jihoceskyvenkov (prodávající) a elektronická adresa kupujícího (kupující). Písemnosti se doručují na příslušnou kontaktní adresu smluvních stran uvedenou v kupní smlouvě.

 • Písemnost je doručena
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
  • případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát převzetí zásilky (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít).

 

 ​​​​​​​5. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.jihoceskyvenkov.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Kupující zasláním objednávky dává najevo, že je s nimi seznámen a že s nimi souhlasí bez námitek. Odesláním objednávky rovněž prohlašuji, že jsem osoba starší 15 let. Odesláním objednávky rovněž prohlašuji, že jsem osoba starší18ti let v případě, že je v objednávce alkohol.

 

Mobilní aplikace V Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.

Publicita

Partneři